تقویم کنفرانس های 1399

تقویم کنفرانس ها 1399

تقویم کنفرانس های 1399 منتشر شد. 
پژوهشگران ارجمند متناسب با رشته و موضوع مقاله خود، برای ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس ها برنامه ریزی کنند.