برگزارکنندگان دانشگاهی

برگزارکنندگان دانشگاهی
دانشگاهها و مجامع علمی داخلی و بین المللی در برگزاری کنفرانس نقش دارند و اسامی آنان به تدریج در بخش اخبار و اطلاع رسانی اعلام می شود.