محل برگزاری

محل برگزاری:
محل برگزاری کنفرانس جزیره پنانگ مالزی می باشد و همزمان امکان شرکت غیرحضوری و مجازی(ویدئو کنفرانس) نیز فراهم می باشد. در صورت تداوم وضعیت کرونایی و عدم امکان برگزاری حضوری، کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و گواهی نامه ها به آدرس پستی نویسندگان مقالات ارسال خواهد شد. از نظر ارسال مقاله به کنفرانس تفاوتی بین نحوه شرکت در کنفرانس وجود ندارد. بنابراین اساتید، دانشجویان، فرهنگیان  و کارکنان محترم در هر کجای ایران و جهان می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس اقدام و از طریق فضای مجازی در کنفرانس شرکت کنند.