نحوه برگزاری کنفرانس....
1401/07/04

کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس( آنلاین) برگزار می شود.