عضو کمیته علمی
1401/08/18

دکتر حمید آزادی ریکنده مدرس محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر به عنوان عضو کمیته علمی و هیات رئیسه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی منصوب شد.