سخنرانی دکتر شایسته مقدس مدیر پروژه مای بیوتی مالزی
1399/07/27

خانم دکتر شایسته مقدس مدیر پروژه مای بیوتی مالزی با عنوان"New Era in Tourism Industry " Beauty & Wellness Tourism" در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.