سخنرانی دکتر نیک کار از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها(وزارت کشور)
1399/07/29

آقای دکتر سعید نیک کار از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها(وزارت کشور ) با عنوان"تاثیر اقتصادی گردشگری بر توسعه پایدار شهری" در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.