پروفسور حسین وظیفه دوست سخنران اصلی کنفرانس
1399/08/05

سخنران اصلی کنفرانس
پروفسور حسین وظیفه دوست ریاست محترم انجمن علمی بازاریابی ایران با عنوان" گردشگری و تکنولوژی" سخنران اصلی کنفرانس می باشند.

از اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان محترم جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.