سخنرانی دکتر شیوا هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه UCSI مالزی
1400/08/02

 دکتر شیوا هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه UCSI مالزی با عنوان" Sustainable Tourism Development in Malaysia " در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.