نحوه برگزاری کنفرانس.
1400/08/08

با توجه به تداوم وضعیت کرونایی، کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس( آنلاین) برگزار می شود.