تکمیل و ارسال پاورپوینت
1400/08/21

پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی در "سومین كنفرانس بين المللي مديريت، گردشگری و تکنولوژی" در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه 30 آبان ماه 1400 اقدام و نسبت به تکمیل و ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی به خط واتساپ  09054835293 اقدام نمایند.