تغییر زمان برگزاری
1400/08/26

نظر به جابجایی مکان دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها و فراهم نمودن امکان برگزاری بهتر کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس از 28 آبان به روز پنجشنبه11 آذرماه تغییر یافت. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.