مهلت ارسال مقالات تمدید شد
1401/02/24

مهلت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس تا 29 اردیبهشت ماه 1401 تمدید شد.