لینک برگزاری کنفرانس4
1401/02/29

لینک برگزاری " چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی" و "سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت "

 https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf34

یوزرنیم   abc

پسورد 12345678
زمان برگزاری: جمعه 30 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 14 تا 20