تمدید فرصت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
1401/03/01

تمدید فرصت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
در پاسخ به درخواست های پژوهشگرا ارجمند آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه های " چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی" و "سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت " تا ساعت 24 روز یکشنبه 2 خردادماه 1401 تمدید شد. تا ساعت 24 روز یکشنبه 2 خردادماه 1401 تمدید شد.