عضویت در کانال تلگرامی
برگزارکنندگان دانشگاهی

برگزارکنندگان دانشگاهی
دانشگاهها و مجامع علمی داخلی و بین المللی در برگزاری کنفرانس نقش دارند. دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در ردیف برگزارکنندگان کنفرانس قرار دارند و اسامی سایر دانشگاهها و مجامع علمی مشارکتن کننده در کنفرانس به تدریج در بخش اخبار و اطلاع رسانی اعلام می شود.