عضویت در کانال تلگرامی
عضویت اساتید دانشگاه علوم مالزی USM در کمیته علمی کنفرانس
عضویت اساتید دانشگاه علوم مالزی USM  در کمیته علمی کنفرانس

اساتید زیر از دانشگاه USM  مالزی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس منصوب شدند.

Prof Dr Azizan Marzuki,USM

Prof. Dr. Mastura Jaafar, USM
Dr Diana Mohamad,USM
Dr Suraiyati Rahman,USM
Dr Shida Irwana Omar,USM
Dr Ismail Isa,USM


1399/07/27 (1 سال قبل )