عضویت در کانال تلگرامی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی

دکتر حمید آزادی ریکنده مدرس محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر به عنوان عضو کمیته علمی و هیات رئیسه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی منصوب شد.


1401/08/18 (1 سال قبل )